Regulamin


Regulamin
naboru i uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje Twoja szansą" realizowanego w ramach Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 
§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Beneficjent/Realizatorzy Projektu/Wnioskodawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w partnerstwie z Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości"
Instytucja Wdrażająca(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
• Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej - zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba, bezpośrednio korzystająca z zaplanowanego wsparcia, zainteresowana podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych,
• UE - Unia Europejska,
• EFS - Europejski Fundusz Społeczny,
• Projekt - tj. przedsięwzięcie pt: „Nowe kwalifikacje Twoją szansą"
• Szkolenie - cykl zajęć szkoleniowych organizowanych przez Realizatorów Projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, składający się z warsztatów motywacyjnych (25 godz.), kursów obsługi komputera oraz kursów zawodowych (180 godz.)
• PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
• Strona internetowa Projektu- www.efs.org.pl
• Biuro Projektowe Lidera - siedziba ul. Szkolna 2; 89-511 Cekcyn, tel. 052 33 47 555
• Biuro Projektowe Partnera - siedziba ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie, tel. 052 330 25 36

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.06.01.01-04-170/08 pt. „Nowe kwalifikacje Twoją szansą" realizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w partnerstwie z Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości" na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
2. Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.
3. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest Kierownik projektu. Kierownik sprawuje nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy, monitoruje realizację projektu oraz odpowiada za kontakty z Instytucją Wdrażającą.
4. W celu sprawnego realizowania projektu Kierownik projektu współpracuje z:
• asystentem lokalnym na powiat świecki i tucholski
• sekretarzem projektu
• księgowymi Lidera i Partnera

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą dostępne na stronie internetowej projektu www.efs.org.pl oraz w Biurach projektowych wymienionych w § 1.

§ 3
Cel projektu

1. Celem Projektu jest podjęcie działań podnoszących poziom aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy z powiatu świeckiego i powiatu tucholskiego do oczekiwań lokalnego rynku pracy. Celem szczegółowym Projektu jest realizacja cyklu szkoleń doradczo-zawodowych dla 100 bezrobotnych z ww. powiatów w szczególności o niskich kwalifikacjach.

§ 4
Zakres wsparcia

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Obejmuje wszelkie przyznane przez realizatorów Beneficjentom Ostatecznym formy wsparcia.

2. Głównym przedmiotem wsparcia jest umożliwienie uczestnikom Projektu udziału w kompleksowych programach szkoleniowych, obejmujących łącznie:
a) warsztaty motywacyjne oraz aktywnego poszukiwania pracy (25 godz.)
b) kurs obsługi komputera przygotowujący do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
c) kursy zawodowe szkolące w pięciu najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy (180 godz.) takich jak sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, robotnik gospodarczy z obsługą wózka widłowego, asystent ekonomiczny (wymagane minimum średnie wykształcenie), pracownik biurowy i kucharz małej gastronomii.

3. W ramach szkoleń każdy z uczestników będzie miał zapewnione:
a. materiały szkoleniowe
b. poczęstunek
c. ubezpieczenie w czasie trwania kursów
d. zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
e. zwrot wydatków związanych z opieką nad dziećmi do lat 7 i/lub osobami zależnymi w czasie trwania kursów
f. możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Obsługi Komputera uznawanego w całej UE, oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego (pokrycie kosztów wewnętrznego egzaminu dla 60 uczestników projektu).

§ 5
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby pozostająca bez zatrudnienia w tym zarejestrowana jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo posiadające stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie powiatu świeckiego i tucholskiego, które chcą podnosić swój poziom aktywności zawodowej.

2. Kandydatami do udziału w Projekcie zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL mogą być w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
• osoby bezrobotna pozostająca bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (długotrwale bezrobotne)
• osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
• osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy
• kobiety wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
• osoby do 25 roku życia
• osoby niepełnosprawne.

3. Proces rekrutacji przebiegać będzie w trzech etapach
• Pierwszy etap to czas kampanii i promocji.
• Drugi etap to wybór uczestników do Projektu w oparciu o kryteria formalne.
• Trzeci etap to podpisanie dokumentów uczestnictwa w Projekcie

4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji do Projektu jest dostarczenie do Biura Projektu (wymienione w § 1) prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Weryfikacja uczestników dokonywana będzie poprzez analizę powyższego dokumentu. Do kolejnego etapu przejdą osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie.

5. W sytuacji, gdy zainteresowanie uczestnictwem w Projekcie byłoby większe niż liczba miejsc kryterium dodatkowym będzie kolejność wpływu zgłoszeń formularzy rekrutacyjnych.

6. Proces rekrutacji będzie się odbywał zgodnie z zasadą równości szans. Każdy z uczestników bez względu na wiek, płeć wykształcenie itp. będzie miał jednakowy dostęp do wsparcia szkoleniowo-doradczego.

7. Projekt zakłada uczestnictwo 100 osób w rozbiciu na dwa cykle szkoleniowe:
• grupa pierwsza 60 osób (30 z powiatu świeckiego i 30 z powiatu tucholskiego
• grupa druga 40 osób (20 z powiatu świeckiego i 20 z powiatu tucholskiego)

8. Informacja o wynikach rekrutacji na poszczególnych etapach szkolenia będą dostępne na stronie internetowej Projektu www.efes.org.pl oraz w biurze Projektu i u partnera.

§ 6
Rekrutacja-zasady ogólne

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu. Rekrutację prowadzi biuro Lidera projektu znajdujące się w Cekcynie, ul. Szkolna 2 oraz biuro Partnera w Świeciu, ul. Chmielniki 2b. Biura Projektowe czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 (w Świeciu n.W. od 7.30 do 15.30).
2. Kwalifikacja na szkolenia będzie odbywała się na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
3. Kandydaci do udziału w Projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia kompletny i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy, (dostępny w biurach projektowych oraz na www.efs.org.pl) - stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
4. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Realizator Projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
5. Lista osób przyjętych na szkolenie do danej grupy szkoleniowej zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć tej grupy.
6. Po ogłoszeniu listy Beneficjentów Ostatecznych danej grupy szkoleniowej, każda osoba zostanie powiadomiona listowanie lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie i terminie rozpoczęcia szkolenia, miejscu spotkania itp.
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów o przyjęciu decydować będzie data wpłynięcia formularza do biura projektu.

§ 7
Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta Ostatecznego

1. BO zobowiązany jest do :
• uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach szkolenia,
• obecności, właściwego zachowania oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.
2. BO uprawniony jest do:
• otrzymania możliwych zaplanowanych w Projekcie form wsparcia,
• zgłaszania uwag dotyczących szkoleń oraz innych spraw organizacyjnych realizatorom Projektu.
3. Uczestnictwo we wszystkich kursach zaplanowanych w Projekcie uprawnia BO do wypłaty przysługujących mu świadczeń oraz wydania zaświadczenia o udziale w Projekcie
4. BO zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania realizatorów Projektu o zmianie danych osobowych, które zostały wpisane w formularzu rekrutacyjnym i deklaracji uczestnictwa.
5. BO zobowiązany jest do potwierdzania każdorazowo swojej obecności na kursie czytelnym podpisem na liści obecności.
6. Beneficjent Ostateczny może, z ważnych przyczyn osobistych lub po zaistnieniu takich okoliczności zrezygnować z udziału w szkoleniu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić organizatorów na piśmie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
7. Realizatorzy Projektu dopuszczają możliwość usprawiedliwienia nieobecności BO spowodowaną chorobą lub innymi ważnymi zdarzeniami losowymi o których BO zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić realizatorów. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności i zwolnienia lekarskiego w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą.
8. BO zobowiązany jest do wypełniania w trakcie trwania kurów i po jego zakończeniu ankiet oceniających doradców zawodowych, realizatorów Projektu jak również ankiety ewaluacyjne po zakończeniu szkoleń.
9. BO zobowiązany jest do przystąpienia do wewnętrznych egzaminów sprawdzających zdobyte umiejętności po zakończeniu kursów.
10. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja. BO, musi on uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskać pozytywne oceny z egzaminów na zakończenie kursów zawodowych.

§ 8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia BO z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
2. Realizator Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowej uczestników w przypadku rezygnacji na wypadek choroby lub zdarzenia losowego z uczestnictwa w Projekcie któregokolwiek z uczestników.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia BO z listy uczestników Projektu jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie BO jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.
5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu lub nieuzasadnionej rezygnacji z kursu BO będzie obciążony kosztami udziału w projekcie i wszelkimi stratami ponoszonymi z tego tytułu przez Realizatora projektu.

§ 9
Zasady kontroli

1. BO podlega procedurze monitoringu w szczególności związanej z wypełnianiem ankiet w czasie trwania i po zakończeniu udziału w Projekcie jak równie związanego z przystąpieniem do egzaminów końcowych, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2009 r.
2. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Realizatorów indywidualnie.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatorów w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu).
4. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformują zainteresowanych na stronie internetowej Projektu www.efs.org.pl .
5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu www.efs.org.pl.

Zatwierdzam
Kierownik Projektu
/-/ Marek KUJAWA.

Platforma e-learningowa

login:
hasło: